STRONA GŁÓWNA KONTAKT

Witamy na stronie magazynu OFFSET!

Administratorem Twoich danych osobowych podanych na formularzu kontaktowym jest firma Wydawnictwo medialne Ewelina Dziuba-Krajewska z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), Wiśniowa 16. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: e.dziuba@offsetmagazyn.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualne zawarcie umowy i kontakt związany z jej realizacją. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w przypadku zawaracia umowy- realizacja umowy. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi bądź w przypadku zawarcia umowy do przez okres określony przepisami podatkowymi. Dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z administratorem w celu realizacji umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

MAGAZYN OFFSET organizuje ranking najbardziej prestiżowych salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej w regionie podkarpackim i świętokrzyskim. 

 

REGULAMIN RANKINGU

 najbardziej prestiżowych salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej w regionie podkarpackim i świętokrzyskim. (dalej: Regulamin) organizowanego na łamach Magazynu OFFSET

A.

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Rankingu najbardziej prestiżowych salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej w regionie podkarpackim i świętokrzyskim, według Magazynu OFFSET (dalej: „Ranking”). Celem rankingu jest przedstawienie Czytelnikom salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej na terenie regionu podkarpackiego i świętokrzyskiego
  w których znajdą oni świetnych specjalistów świadczących usługi kosmetyczne i zabiegi na najwyższym poziomie.
 2. Organizatorem Rankingu jest Wydawnictwo medialne Ewelina Dziuba-Krajewska, z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiśniowa 16 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Warunkiem udziału w rankingu Magazynu OFFSET jest wykup powierzchni reklamowej w czasopiśmie, na której zostanie zaprezentowany salon kosmetyczny lub klinika medycyny estetycznej oraz świadczone usługi. Treść reklamową oraz wszelkie materiały (logo/zdjęcia/grafikę)do publikacji przygotowuje salon lub klinika medycyny estetycznej. Materiały nie mogą być obciążone prawem osób trzecich.
 4. Zgłoszenia do rankingu przyjmowane są drogą e-mailową poprzez wypełnienie formularza zamówienia i wysłania go na adres e.dziuba@offsetmagazyn.pl. Zgłoszenia można wysyłać od 27.02.2018r. do 15.03.2018r.
 5. W Rankingu mogą brać udział wyłącznie podmioty prowadzące działalność w formie salonów kosmetycznych lub klinik medycyny estetycznej, na terytorium regionu Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.
 6. Ranking jest organizowany przez Organizatora na łamach magazynu OFFSET. Po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu, Organizator umożliwi Państwu wzięcie udziału w Rankingu, o którym szerzej w pkt B Regulaminu.

B.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Rankingu, w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Rankingu oraz przyznania miejsc w Rankingu, Organizator powoła komisję rankingową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 2. Spośród podmiotów, które zgłosiły chęć udziału w Rankingu, poprzez zakup w Wydawnictwie medialnym Ewelina Dziuba-Krajewska powierzchni reklamowej (dalej: Pakiet) oraz wypełniły Formularz zamówienia, tworzony będzie Ranking.
 3. Formularz zamówienia dostępny będzie po uprzednim kontakcie z magazynem OFFSET, drogą telefoniczną (tel.: 665 665 318) albo e-mailem e.dziuba@offsetmagazyn.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość skontrolowania w każdym czasie twierdzeń zawartych w Formularzu zamówienia, co może mieć wpływ na miejsce w Rankingu.
 4. Udział salonu kosmetycznego lub kliniki medycyny estetycznej w Rankingu trwa przez czas realizacji Pakietu, z zastrzeżeniem postanowień pkt C 3, 5 Regulaminu (dalej: Czas Trwania).
 5. Po otrzymaniu wypełnionego formularza oraz po zakupie wybranej przez salon lub klinikę powierzchni reklamowej i przeanalizowaniu treści reklamowej wysłanej przez salon lub klinikę do publikacji w magazynie OFFSET – komisja dokona weryfikacji przyznając salonowi lub klinice medycyny estetycznej   Komisja zwróci uwagę na: a) poziom świadczonych usług b) profesjonalizm usług i obsługa c)cena. Miejsce w Rankingu zależy od przyznania przez Komisję punktacji. (za każdy element można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Przy czym miejsca ex aequo widoczne będą w Rankingu zgodnie z przyjętą przez Organizatora metodą sortowania tj alfabetycznie.
 6. Począwszy od dnia 05.04.2018 roku Ranking publikowany będzie na stronie magazynu www.offsetmagazyn.pl oraz w wydaniu kwietniowym w papierowej wersji magazynu OFFSET w zakładce Ranking najbardziej prestiżowych salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej w regionie podkarpackim i świętokrzyskim. Ranking zostanie też opublikowany w ELEKTRONICZNEJ WERSJI MAGAZYNU OFFSET NA STRONIE DO PRZEGLĄDANIA PRASY – ISSUE,  na profilu „OFFSET magazynu”, na Facebooku.

 

 

C.

 1. Salon kosmetyczny lub klinika medycyny estetycznej poprzez wypełnienie Formularza oraz zgłoszenie, o którym mowa w pkt A4 Regulaminu składa oświadczenie i gwarantuje prawdziwość udzielonych informacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z wad oświadczeń woli składanych przez Salon kosmetyczny lub klinikę medycyny estetycznej.
 2. W przypadku podejmowania przez Salon kosmetyczny lub klinikę medycyny estetycznej działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania miejsca w Rankingu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Salonu kosmetycznego lub kliniki medycyny estetycznej z Rankingu bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. Salonowi kosmetycznemu lub klinice medycyny estetycznej nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanego miejsca w Rankingu na inne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Salon kosmetyczny lub klinika medycyny estetycznej spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Salonu kosmetycznego lub kliniki medycyny estetycznej złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie Salonu kosmetycznego lub kliniki medycyny estetycznej z Rankingu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania miejsca w Rankingu oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Rankingiem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres elektroniczny e.dziuba@offsetmagazyn.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Salonu kosmetycznego lub kliniki medycyny estetycznej w związku z Rankingiem, najpóźniej do 1.05.2018r. Reklamacje związane z Rankingiem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Zgłaszając swój udział w Rankingu i biorąc w nim udział Salon kosmetyczny lub klinika medycyny estetycznej podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Rankingu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.
 8. Zgłaszając udział w rankingu Salon lub klinika medycyny estetycznej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wysyłanych przez firmę Wydawnictwo medialne Ewelina Dziuba – Krajewska, w celu obsługi rankingu najbardziej prestiżowych salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej w regionie podkarpackim i świętokrzyskim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 202r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.