Wydawnictwo medialne - Ewelina Dziuba-Krajewska

OFFSET magazyn

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

REGULAMIN BANKIETU MAGAZYNU OFFSET 7.12.2022r.

REGULAMIN

BANKIETU MAGAZYNU OFFSET 7.12.2022r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      BANKIET MAGAZYNU OFFSET (zwany dalej „Bankietem”) organizuje Wydawnictwo medialne - Ewelina Dziuba-Krajewska, ul. Wiśniowa 16, 39-400 Tarnobrzeg,  zwana dalej „Organizatorem”,

2.      Bankiet organizowany jest 7 grudnia 2022 roku, o godzinie 19.30 w Crystal Palace w Krakowie, ul. Św. Jana 2/ IV.

3.      Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Bankiecie organizowanym przez Wydawnictwo medialne - Ewelina Dziuba-Krajewska.

4.      Każda osoba, która przebywa na terenie, na którym odbywa się Bankiet, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5.      Pracownicy Organizatora jak również firmy i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Bankietu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Bankietem.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

1.      Organizator umieścił zaproszenie na organizowany Bankiet na stronie internetowej https://offsetmagazyn.pl/,w social mediach Organizatora lub przesłał zaproszenie bezpośrednio do osób współpracujących z Organizatorem.

2.      Bankiet jest wydarzeniem zamkniętym i odpłatnym.Warunkiem uczestnictwa w Bankiecie jest dokonanie zakupu biletu w kwocie 330.00 zł/ os.

3.      Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają bilet i otrzymały e-mail potwierdzający udziału w wydarzeniu.

4.      Uczestnicy Bankietu są zobowiązani wskazać w tytule przelewu środków za bilet imiona i nazwiska osób biorących udział w wydarzeniu oraz ich e-mail.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na Bankiet osób, które nie spełniają warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie.

6.      Zgodnie z informacjami wskazanymi w zaproszeniu uczestnicy Bankietu, przed dokonaniem zakupu biletu zostali poinformowani o konieczności zapoznania się z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej: www.offsetmagazyn.pl, w zakładce regulamin bankietu magazynu OFFSET 7.12.2022r.

7.      Regulamin, wraz zasadami dot. Rodo został przesłany uczestnikom Bankietu w wiadomości e-mail potwierdzającej udział w wydarzeniu.

8.      Zakup biletu lub/oraz uczestnictwo w Bankiecie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

9.      Zakupu biletu można dokonać najpóźniej do dnia   29.11. 2022r.

10.  Oferta udziału w Bankiecie jest bezzwotna, jednakże uczestnik może dokonać zmiany nazwisk osób biorących udział w Bankiecie- najpóźniej na 5 dni przed dniem wydarzenia.

11.  Uczestnik we własnym zakresie organizuje i pokrywa koszty dojazdu do miejsca odbywania się Bankietu. Organizator w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez uczestnika kosztów dojazdu.

12.  Organizator zastrzega, iż w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, przysługuje mu uprawnienie do odwołania, skrócenia albo przełożenia Bankietu na inny termin lub do innej lokalizacji.

 

§ 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1.      Podczas Bankietu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne, wywiady orazfilmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy wydarzenia.

2.      Uczestnictwo w Bankiecie jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na przetwarzanie, wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Bankietu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Bankietu. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografiei nagrania wykonane podczas Bankietu mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej www.offsetmagazyn.pl oraz w serwisach otwartych i zamkniętych Organizatora, w tym na portalach w mediach społecznościowych jak min. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, na kanale YouTube itp.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych jest Organizator Bankietu: Wydawnictwo medialne - Ewelina Dziuba-Krajewska, ul. Wiśniowa 16, 39-400 Tarnobrzeg.

2.     Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych opłacających bilet znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.     Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych uczestników Bankietu znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5 Przepisy porządkowe

1.      Uczestnicy Bankietu są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych obowiązujących w miejscu odbywania się Bankietu.

2.      Uczestnicy Bankietu mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.

3.      Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu Bankietu: osoby nieposiadające biletu i potwierdzonej rezerwacji, znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, które zagrażałyby bezpieczeństwu wydarzenia, osoby zakłócające przebieg Bankietu, osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

§ 6 Odpowiedzialność za szkody 

1.      Uczestnicy Bankietu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty, rzeczy pozostawione w szatni).

 

§ 7 Przepisy końcowe

 

1.      Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem Bankietu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony drogą e-mail.

2.      Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.

3.      Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej: 14.11.2022r.

 

Załącznik nr 1

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych opłacających udział w Bankiecie

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator Bankietu: Wydawnictwo medialne - Ewelina Dziuba-Krajewska, ul. Wiśniowa 16, 39-400 Tarnobrzeg.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub poprzez e-mail:e.dziuba@offsetmagazyn.pl

 

2.    Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe opłacających bilet przetwarzane będą w celach:

a. organizacji i realizacji Bankietu, które odbędzie się 7.12.2022 r. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

b. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. podatkowych, rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c. rozpatrzenia reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d. weryfikacji z Białą Listą Podatników Vat prowadzoną przez Ministra Finansów (dotyczy tylko podatników VAT) – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3.    Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzających dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy, świadczących usługi informatyczne, wspierające organizacje Bankietu,
a także w szczególności usługi księgowe tj. Karol Stasiak Biuro Rachunkowe z siedzibą przy ul. Kościelna 3, 30-034 Kraków.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. sądy, a także kancelarie prawne lub doradcze.

4.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także po jej zakończeniu
w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres przedawnienia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych
i rachunkowych).

 

5.    Źródło pozyskania Twoich danych osobowych i kategorie danych osobowych

 

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, Twoje dane osobowe mogliśmy pozyskać także ze źródeł publicznie dostępnych np. z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CDEIG), Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF) w związku z weryfikacją z tzw. Białą Listą Podatników Vat prowadzoną przez Ministra Finansów.

Z wyżej wymienionymi źródłami danych możemy zweryfikować Twoje dane lub ew. pozyskać z nich np. następujące kategorie danych: identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6.    Zasady gromadzenia danych osobowych

Podanie danychjest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy związanej z udziałem w Bankiecie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy lub/oraz brak możliwości jej realizacji.

 

7.    Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osoba, której dane dotyczą może z następujących praw:

a)      prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b)      prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c)       prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d)      prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),

e)      prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

 

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2


Informacje dot. przetwarzania danych osobowych uczestników Bankietu

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator Bankietu: Wydawnictwo medialne - Ewelina Dziuba-Krajewska, ul. Wiśniowa 16, 39-400 Tarnobrzeg.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub poprzez e-mail:e.dziuba@offsetmagazyn.pl

 

2.    Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe uczestników Bankietu przetwarzane będą w celach:

a. organizacji i realizacji Bankietu, które odbędzie się w dniach 7.12.2022 r. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, który polega na realizacji umowy zawartej z opłacającym bilet dla uczestnika tj. art. 6 ust 1 pkt f) RODO. Jeśli uczestnik jest jednocześnie opłacającym bilet podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

b. udostępnieniem Twoich danych kontaktowych innym uczestnikom Bankietu w celach networkingowych na podstawie zgody wyrażonej poprzez zachowanie tj. przesłanie emaila „Networking” z danymi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

c. rezerwacji odpowiednich posiłków na podstawie zgody uczestnika Bankietu tj. art. 6 ust 1 pkt a RODO, którą wyraża poprzez zachowanie tj. przesłanie informacji dotyczącej preferencji żywieniowych.

d. realizacja praw uzyskanych na podstawie udzielonej zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz wykazanie dopełnienia warunków dopuszczalnego rozpowszechniania wizerunku i obrona przed ewentualnymi zarzutami o bezprawność działań oraz roszczeniami z tego tytułu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3.    Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzających dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy, w szczególności podmiotom świadczących usługi informatyczne, hostingowe.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w związku z realizacją praw na rozpowszechnianie wizerunku, dane mogą być udostępniane w Internecie.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. sądy, a także kancelarie prawne lub doradcze.

 

4.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) przetwarzane będą do momentu zakończenia Bankietu.

Dane osobowe dot. preferencji żywieniowych przetwarzane będą do momentu zakończenia Bankietu.

Dane osobowe dot. listy networkingowej przetwarzane będą do 1 miesiąca od zakończenia Bankietu.

Dane Osobowe związane z realizacją praw do rozpowszechniania wizerunku będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu bezprawnego rozpowszechniania wizerunku osoby przedstawionej.

 

5.    Źródło pozyskania Twoich danych osobowych i kategorie danych osobowych

 

Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email pozyskaliśmy od osoby, która opłaciła Twój bilet. Pozostałe dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie jako uczestnika Bankietu.

 

5.       Zasady gromadzenia Twoich danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych może być np. brak możliwości udostępnienia danychnetworkingowych przez Organizatora innym uczestnikom Bankietu, czy też brak możliwości przygotowania odpowiednich, dedykowanych posiłków przy braku podania danych dot. preferencji żywieniowych (tym samym zastosowanie będą miały dania ze standardowego menu Bankietu), brak możliwości rozpatrzenia roszczenia itd.

 

6.    Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osoba, której dane dotyczą może z następujących praw:

a)      prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b)      prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c)       prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d)      prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

e)      prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.

f)       prawo wycofania zgody w dowolnym momencie

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane firmowe

Wydawnictwo medialne - Ewelina Dziuba-Krajewska

Adres: Wiśniowa 1639-400 Tarnobrzeg

Telefon: +48.665665318

NIP: 8672169560

Adres korespondencyjny

Adres: Wiśniowa 16 39-400 Tarnobrzeg

Formularz kontaktowy

 _  _  ____   ____  _____ 
 | | | | / __ \  / __ \ | __ \ 
 | | | | | | | | | | | | | |__) |
 | | | | | | | | | | | | | _ / 
 | |__| | | |__| | | |__| | | | \ \ 
 \____/  \____/  \___\_\ |_| \_\